Liên Lạc

Địa Chỉ: 9111 Backlick Rd, Fort Belvoir, VA 22060

Phone: (571)642-5084 

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai  eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Thầy Trụ Trì: Thích Kiến Khai

             Số điện thoại: (571) 642-5084.

             Email: thichkienkhai@hoanghiem.org


Hội Đồng Quản Trị - Board of Directors: Chairwoman

               Đạo hữu Nguyên Nghĩa Trần Phan Nhơn

              Số điện thoại: (703) 221-8991

              Email: nhonptran@gmail.com


Ủy Ban Chấp Hành -- Executive Committee: President

              Đạo hữu Thiện Đức Phạm Văn Trường

              Số điện thoại: (703) 338-9251

              Email: truongphamchaudoc@yahoo.com

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử: 

              Đạo hữu Thanh Hậu Bùi Xuân Phúc (ldt@hoanghiem.org)