Liên Lạc

Địa Chỉ: 9111 Backlick Rd, Fort Belvoir, VA 22060

Phone: (703)781-4306

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Thầy Trụ Trì: Thích Kiến Khai

Số điện thoại:(703)781-4306.

(904) 930 - 7999.

Email: thichkienkhai@hoanghiem.org

Chủ Tịch Ban Chấp Hành: Đạo hữu Nguyên Nghĩa Trần Phan Nhơn

Số điện thoại: (703)221-8991

Email: nhonptran@gmail.com

Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành:

Trưởng Ban Trai Soạn: Đạo hữu Quảng Xuân

Số điện thoại: (703)481-9303

Phó Ban Trai Soạn 1: Đạo hữu Không Thủy

Số điện thoại: (703)818-0596

Phó Ban Trai Soạn 2: Đạo hữu Nguyên Diệu

Số điện thoại: (703)866-4901

Phó Ban Trai Soạn 3: Đạo hữu Chúc Thuần

Số điện thoại: (703)922-8081

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử: Đạo hữu Nguyên Tường Dương Văn Thọ (ldt@hoanghiem.org)