Thiền Thân 

Hoa Nghiêm

Weeky Friday Night Retreat

"Hạnh phúc chân thực chỉ có được khi ta được hiểu, được thương, và ta có khả năng hiểu và thương những người khác" (Sư Ông Thích Nhất Hạnh)